0(0)

SQL from A to Z

 • Categories Data ScienceSQL
 • Duration 84h
 • Total Enrolled 0
 • Last Update January 18, 2022

Description

Lộ trình học tập này dành cho những người chưa có kinh nghiệm về CNTT và muốn bắt đầu cuộc phiêu lưu của họ với SQL. Bạn sẽ tìm hiểu các tính năng cơ bản và nâng cao của ngôn ngữ này. Khi bạn đã hoàn thành, bạn sẽ có thể làm việc hiệu quả với cơ sở dữ liệu và phân tích dữ liệu. 

What Will I Learn?

 • Tạo các truy vấn đơn giản.
 • Kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng bằng cách sử dụng SQL JOIN.
 • Viết các truy vấn SQL phức tạp bằng cách sử dụng các phép toán tổng hợp, truy vấn con và tập hợp.
 • Thêm, sửa đổi và xóa dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu bằng SQL.
 • Biết khi nào và làm thế nào để sử dụng các hàm tiêu chuẩn phổ biến.
 • Chuẩn bị các báo cáo phức tạp với mệnh đề GROUP BY và CASE WHEN.
 • Hiểu và áp dụng các hàm cửa sổ, giúp viết các truy vấn phức tạp dễ dàng hơn.
 • Hiểu và sử dụng Biểu thức bảng thông dụng, giúp tổ chức các truy vấn SQL dài theo cách có thể đọc được.
 • Tìm hiểu khi nào và cách viết các truy vấn SQL đệ quy, cho phép bạn xử lý các cấu trúc dữ liệu SQL phân cấp như cây và biểu đồ.

Topics for this course

84h

SQL Basics?

Start here if you’re new to SQL. Learn the basics of SQL, retrieve data from an SQL database and build simple reports.

Standard SQL Functions?

Learn how to process numerical, text, and other types of data with SQL’s most-used functions.

How to INSERT, UPDATE, and DELETE Data in SQL?

Go beyond simple SELECT statements! Learn all about the SQL UPDATE, INSERT, and DELETE commands, and find out how to combine them with NULLs and JOINs.

Creating Basic SQL Reports?

Teach yourself how to build basic SQL reports to track and analyze the performance of your metrics.

Window Functions?

Learn how to use analytic SQL functions to deeply understand data.

Recursive Queries?

Master the most challenging type of SQL queries. Learn how to process trees and graphs in SQL, and how to effectively organize long SQL queries.

GROUP BY Extensions in SQL?

Do you want to work more efficiently using SQL and be able to create more complex and sophisticated queries? Learn about GROUP BY clauses, such as ROLLUP, CUBE, and GROUPING SETS.

About the instructor

0 (0 ratings)

40 Courses

0 students

Free

Material Includes

 • Paid Course ($203)
 • Nhận giấy chứng nhận khi hoàn thành khóa học

Enrolment validity: Lifetime

Requirements

 • A web browser
 • An internet connection

Target Audience

 • SQL beginners.
 • People without any IT experience.
 • Computer Science / IT students.
 • Programmers learning SQL.
 • Anyone who wants to learn complete SQL, including SQL’s modern features.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?