0(0)

SQL for Data Science

Description

Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho bạn kiến ​​thức cơ bản về SQL và làm việc với dữ liệu để bạn có thể bắt đầu phân tích nó cho các mục đích khoa học dữ liệu. Khóa học này bắt đầu với những điều cơ bản và giả sử bạn không có bất kỳ kiến ​​thức hoặc kỹ năng nào về SQL. Nó sẽ xây dựng trên nền tảng đó và bạn phải viết lần lượt cả những truy vấn đơn giản và phức tạp để chọn dữ liệu từ các bảng. Bạn sẽ bắt đầu làm việc với các loại dữ liệu khác nhau như chuỗi và số.

What Will I Learn?

 • Xác định một tập hợp con dữ liệu cần thiết từ một cột hoặc tập hợp các cột và viết một truy vấn SQL để giới hạn những kết quả đó.
 • Sử dụng các lệnh SQL để lọc, sắp xếp và tóm tắt dữ liệu.
 • Tạo một bảng phân tích từ nhiều truy vấn bằng cách sử dụng toán tử UNION.
 • Thao tác chuỗi, ngày tháng và dữ liệu số bằng cách sử dụng các hàm để tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau vào các trường có định dạng chính xác để phân tích.

Topics for this course

10h

Getting Started and Selecting & Retrieving Data with SQL?

In this module, you will be able to define SQL and discuss how SQL differs from other computer languages. You will be able to compare and contrast the roles of a database administrator and a data scientist, and explain the differences between one-to-one, one-to-many, and many-to-many relationships with databases. You will be able to use the SELECT statement and talk about some basic syntax rules. You will be able to add comments in your code and synthesize its importance.

Filtering, Sorting, and Calculating Data with SQL?

In this module, you will be able to use several more new clauses and operators including WHERE, BETWEEN, IN, OR, NOT, LIKE, ORDER BY, and GROUP BY. You will be able to use the wildcard function to search for more specific or parts of records, including their advantages and disadvantages, and how best to use them. You will be able to discuss how to use basic math operators, as well as aggregate functions like AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, and others to begin analyzing our data.

Subqueries and Joins in SQL?

In this module, you will be able to discuss subqueries, including their advantages and disadvantages, and when to use them. You will be able to recall the concept of a key field and discuss how these help us link data together with JOINs. You will be able to identify and define several types of JOINs, including the Cartesian join, an inner join, left and right joins, full outer joins, and a self join. You will be able to use aliases and pre-qualifiers to make your SQL code cleaner and efficient.

Modifying and Analyzing Data with SQL?

In this module, you will be able to discuss how to modify strings by concatenating, trimming, changing the case, and using the substring function. You will be able to discuss the date and time strings specifically. You will be able to use case statements and finish this module by discussing data governance and profiling. You will also be able to apply fundamental principles when using SQL for data science. You'll be able to use tips and tricks to apply SQL in a data science context.

About the instructor

0 (0 ratings)

40 Courses

0 students

Free

Material Includes

 • 4 lessons
 • 39 videos
 • Khác: Bài đọc, Bài tập kiểm tra, Bài kiểm tra chấm điểm
 • Total: 10 hours
 • Free Certificate (Audit)/ Paid Certificate

Enrolment validity: Lifetime

Requirements

 • Không yêu cầu kinh nghiệm và phần mềm cụ thể
 • Nên sử dụng một trình soạn thảo văn bản đơn giản cho dự án

Target Audience

 • Data Analyst
 • Data Science
 • Data Professional

Want to receive push notifications for all major on-site activities?