0(0)

R Programming

Course Prerequisite(s)

Description

Trong khóa học này, bạn sẽ được học về cách lập trình trong R và sử dụng R để phân tích dữ liệu được hiệu quả. Bạn sẽ học được cách cài đặt và cấu hình phần mềm cần thiết cho môi trường lập trình thống kê và mô tả các khái niệm ngôn ngữ lập trình chung khi chúng được triển khai bằng ngôn ngữ thống kê cấp cao. Khóa học bao gồm các vấn đề thực tế trong tính toán thống kê, bao gồm lập trình trong R, đọc dữ liệu vào R, truy cập các gói R, viết hàm R, gỡ lỗi, lập hồ sơ mã R, tổ chức và nhận xét mã R. Các chủ đề về phân tích dữ liệu thống kê sẽ cung cấp các mẫu làm việc.

Là Khóa thứ hai trong chuỗi khóa học Data Science Specialization

What Will I Learn?

  • Hiểu các khái niệm ngôn ngữ lập trình quan trọng
  • Cấu hình phần mềm lập trình thống kê
  • Tận dụng các chức năng vòng lặp R và các công cụ gỡ lỗi

Topics for this course

6h

Week 1: Background, Getting Started, and Nuts & Bolts?

This week covers the basics to get you started up with R. The Background Materials lesson contains information about course mechanics and some videos on installing R. The Week 1 videos cover the history of R and S, go over the basic data types in R, and describe the functions for reading and writing data. I recommend that you watch the videos in the listed order, but watching the videos out of order isn't going to ruin the story.

Week 2: Programming with R?

Welcome to Week 2 of R Programming. This week, we take the gloves off, and the lectures cover key topics like control structures and functions. We also introduce the first programming assignment for the course, which is due at the end of the week.

Week 3: Loop Functions and Debugging?

We have now entered the third week of R Programming, which also marks the halfway point. The lectures this week cover loop functions and the debugging tools in R. These aspects of R make R useful for both interactive work and writing longer code, and so they are commonly used in practice.

Week 4: Simulation & Profiling?

This week covers how to simulate data in R, which serves as the basis for doing simulation studies. We also cover the profiler in R which lets you collect detailed information on how your R functions are running and to identify bottlenecks that can be addressed. The profiler is a key tool in helping you optimize your programs. Finally, we cover the str function, which I personally believe is the most useful function in R.

About the instructor

0 (0 ratings)

40 Courses

0 students

Free

Material Includes

  • 4 bài học/4 tuần
  • Tổng 55 video
  • Khác: Tài liệu, Kiểm tra ôn tập
  • Free Certificate (Audit)/ Paid Certificate

Enrolment validity: Lifetime

Target Audience

  • Người bắt đầu tìm hiểu về khoa học dữ liệu
  • Người có nhu cầu củng cố lập trình với R

Want to receive push notifications for all major on-site activities?