0(0)

Introduction to Data Analytics

Description

Khóa học trình bày những khái niệm phân tích dữ liệu, vai trò của nhà phân tích dữ liệu và các công cụ được sử dụng để thực hiện các chức năng hàng ngày. Sau đó, bạn sẽ học các kỹ năng mềm cần thiết, khám phá các nền tảng Dữ liệu lớn như Hadoop, Hive và Spark. Cuối khóa học bạn sẽ có một dự án kiểm tra kiến ​​thức của bạn về tài liệu khóa học, khám phá ý nghĩa của việc trở thành Nhà phân tích dữ liệu và cung cấp một kịch bản phân tích dữ liệu trong thế giới thực.

What Will I Learn?

 • Giải thích Phân tích dữ liệu là gì và các bước chính trong quy trình Phân tích dữ liệu
 • Phân biệt những khái niệm như Data Engineer, Data Analyst, Data Scientist, Business Analyst, and Business Intelligence Analyst
 • Mô tả các loại cấu trúc dữ liệu, định dạng tệp và nguồn dữ liệu khác nhau
 • Giải thích cachs sử dụng các loại kho dữ liệu khác nhau, quy trình ETL và nền tảng Big Data

Topics for this course

09h

What is Data Analytics?

In this module, you will learn about the different types of data analysis and the key steps in a data analysis process. You will gain an understanding of the different components of a modern data ecosystem, and the role Data Engineers, Data Analysts, Data Scientists, Business Analysts, and Business Intelligence Analysts play in this ecosystem. You will also learn about the role, responsibilities, and skillsets required to be a Data Analyst, and what a typical day in the life of a Data Analyst looks like.

The Data Ecosystem?

In this module, you will learn about the different types of data structures, file formats, sources of data, and the languages data professionals use in their day-to-day tasks. You will gain an understanding of various types of data repositories such as Databases, Data Warehouses, Data Marts, Data Lakes, and Data Pipelines. In addition, you will learn about the Extract, Transform, and Load (ETL) Process, which is used to extract, transform, and load data into data repositories. You will gain a basic understanding of Big Data and Big Data processing tools such as Hadoop, Hadoop Distributed File System (HDFS), Hive, and Spark.

Gathering and Wrangling Data?

In this module, you will learn about the process and steps involved in identifying, gathering, and importing data from disparate sources. You will learn about the tasks involved in wrangling and cleaning data in order to make it ready for analysis. In addition, you will gain an understanding of the different tools that can be used for gathering, importing, wrangling, and cleaning data, along with some of their characteristics, strengths, limitations, and applications.

Mining & Visualizing Data and Communicating Results?

In this module, you will learn about the role of Statistical Analysis in mining and visualizing data. You will learn about the various statistical and analytical tools and techniques you can use in order to gain a deeper understanding of your data. These tools help you to understand the patterns, trends, and correlations that exist in data. In addition, you will learn about the various types of data visualizations that can help you communicate and tell a compelling story with your data. You will also gain an understanding of the different tools that can be used for mining and visualizing data, along with some of their characteristics, strengths, limitations, and applications.

Career Opportunities and Data Analysis in Action?

In this module, you will learn about the different career opportunities in the field of Data Analysis and the different paths that you can take for getting skilled as a Data Analyst. At the end of the module, you will demonstrate your understanding of some of the basic tasks involved in gathering, wrangling, mining, analyzing, and visualizing data.

About the instructor

0 (0 ratings)

40 Courses

0 students

Free

Material Includes

 • 5 bài học
 • 23 videos
 • Tài liệu khác: Thí nghiệm thực hành, Bài đọc, Bài tập kiểm tra, Bài kiểm tra chấm điểm
 • Free Certificate (Audit)/ Paid Certificate

Enrolment validity: Lifetime

Requirements

 • Không yêu cầu kinh nghiệm về dữ liệu, bảng tính.
 • Làm quen với các chương trình tin học, toán học cấp trung học và các trình duyệt như Chrome hay Firefox.

Target Audience

 • Data Analyst
 • Data Professional
 • Data Science

Want to receive push notifications for all major on-site activities?