0(0)

Getting and Cleaning Data

Course Prerequisite(s)

Description

Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn các cách cơ bản để lấy dữ liệu, bao gồm việc lấy dữ liệu từ web, từ API và từ cơ sở dữ liệu ở các định dạng khác nhau. Ngoài ra, bạn sẽ được tìm hiểu các khái niệm cơ bản cũng như được hướng dẫn làm sạch và làm gọn dữ liệu để tăng tốc cho các tác vụ phân tích dữ liệu xuôi 

Là khóa thứ ba trong chuỗi khóa học Data Science Specialization

What Will I Learn?

  • Hiểu các hệ thống lưu trữ dữ liệu phổ biến
  • Áp dụng các kiến thức cơ bản về làm sạch dữ liệu
  • Sử dụng R để thao tác với kiểu dữ liệu chuỗi và ngày tháng
  • Nhận dữ liệu có thể sử dụng từ web, API và cơ sở dữ liệu

Topics for this course

3h 30m

Week 1?

In this first week of the course, we look at finding data and reading different file types.

Week 2?

Welcome to Week 2 of Getting and Cleaning Data! The primary goal is to introduce you to the most common data storage systems and the appropriate tools to extract data from web or from databases like MySQL.

Week 3?

Welcome to Week 3 of Getting and Cleaning Data! This week the lectures will focus on organizing, merging and managing the data you have collected using the lectures from Weeks 1 and 2.

Week 4?

Welcome to Week 4 of Getting and Cleaning Data! This week we finish up with lectures on text and date manipulation in R. In this final week we will also focus on peer grading of Course Projects.

About the instructor

0 (0 ratings)

40 Courses

0 students

Free

Material Includes

  • 4 bài học/4 tuần
  • Tổng 26 video
  • Khác: Tài liệu, Kiểm tra ôn tập
  • Free Certificate (Audit)/ Paid Certificate

Enrolment validity: Lifetime

Target Audience

  • Người bắt đầu tìm hiểu về khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu
  • Người đặc biệt quan tâm về việc lấy và làm sạch dữ liệu

Want to receive push notifications for all major on-site activities?