0(0)

Data Visualization in Excel

 • Course level: Intermediate

Course Prerequisite(s)

Description

Tại khóa học này, các học viên sẽ khám phá lựa chọn phong phú về các công cụ trực quan hóa của Excel bằng cách sử dụng các nghiên cứu điển hình thực tế. Ngoài việc sử dụng các loại biểu đồ thông thường, các bạn có thể sử dụng các định dạng có điều kiện, biểu đồ thu nhỏ, biểu đồ chuyên biệt và thậm chí tạo biểu đồ động và đồ họa thông tin của riêng mình. 

Khóa thứ 2 trong chuỗi khóa học Excel Skills for Data Analytics and Visualization Specialization 

What Will I Learn?

 • Sử dụng các công cụ và chức năng của Excel để làm sạch và chuẩn bị dữ liệu để phân tích.
 • Sử dụng các dãy và bảng được đặt tên để tự động hóa phân tích của bạn.
 • Hiểu các loại dữ liệu khác nhau trong Excel và sử dụng các hàm thích hợp để làm việc với chúng.
 • Sử dụng các hàm logic và tra cứu để chuyển đổi, liên kết và phân loại dữ liệu.

Topics for this course

04h

Welcome and critical information

Data Visualizations using Conditional Formatting, Sparklines and Number Formats?

This week we will explore a host of data visualisation tools that do not include charts. We will learn about conditional formatting, including custom conditional formatting using formulas, drop down lists, and macros. We will then move on to learning about sparklines, shapes, and custom number formats.

Mastering charting techniques?

This week we will explore a range of options to visualise your data using charts. We will look at standard charts such as line charts, pie charts, and scatter charts – to help you visualise your data. We will also look at charts to add to your standard toolkit such as area charts, donut charts, and bubble charts – which will add that wow factor to your work.

Specialized charts?

This week we will explore a range of innovative and creative charts – many of which are new to Excel. These charts include: hierarchy charts, waterfall charts, funnel charts, and geospatial charts. We will also look at customising and creating our charts when we look at population charts and gauge charts – giving you ideas to be innovative and creative.

Create an Interactive Dashboard Using Pivot Charts and Slicers?

This week we take a turn into data analytics by exploring Pivot Tables. We will look at how to summarise data with Pivot Tables, as well as how to customise, group, sort, and filter pivot data. We will then look at performing calculations in Pivot Tables. Finally we explore Pivot Charts which help us visualise the data in our Pivot Tables.

Complete the Dashboard with Creative Visualisations and Dynamic Charts?

This week we will explore putting all our tools and knowledge together in aesthetic, interactive, and informative dashboards. Putting dashboards together will also help you revise all the tools and concepts that you have gathered along the way. By the end of the week you will be able to incorporate themes, macros, hyperlinks, as well as utilise slicers to make your dashboards interactive.

Final assessment?

This final assessment covers all content in weeks 1 to 5.

About the instructor

0 (0 ratings)

40 Courses

0 students

Free

Material Includes

 • 5 bài học tương ứng 5 tuần
 • 26 videos
 • Khác: Bài đọc, Kiểm tra
 • Free (Audit)/ Paid Certificate

Enrolment validity: Lifetime

Requirements

 • Hoàn thành khóa học số 1 (Excel Fundamentals for Data Analysis) của chuỗi khóa học Excel Skills for Data Analytics and Visualization Specialization
 • Nếu không hoàn thành thì cần có kinh nghiệm về chủ đề này.

Target Audience

 • Data Analyst
 • Data Scientist

Want to receive push notifications for all major on-site activities?