0(0)

Data Science Capstone

Course Prerequisite(s)

Description

 Lớp dự án capstone sẽ cho phép sinh viên tạo ra một sản phẩm dữ liệu có thể sử dụng / công khai có thể được sử dụng để thể hiện kỹ năng của bạn với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Các dự án sẽ được rút ra từ các vấn đề trong thế giới thực và sẽ được tiến hành với các đối tác trong ngành, chính phủ và học thuật.

Là khóa cuối cùng trong chuỗi khóa học Data Science Specialization

What Will I Learn?

  • Tạo sản phẩm dữ liệu hữu ích cho công chúng
  • Áp dụng các kỹ năng phân tích dữ liệu khám phá của bạn
  • Xây dựng mô hình dự đoán hiệu quả và chính xác
  • Tạo bản trình bày giới thiệu những phát hiện của bạn

Topics for this course

06h

Overview, Understanding the Problem, and Getting the Data?

This week, we introduce the project so you can get a clear grip on the problem at hand and begin working with the dataset.

Exploratory Data Analysis and Modeling?

This week, we move on to the next tasks, exploratory data analysis and modeling. You'll also submit your milestone report and review submissions from your classmates.

Prediction Model?

This week, you'll build and evaluate your prediction model. The goal is to make your model efficient and accurate.

Creative Exploration?

This week's goal is to improve the predictive accuracy while reducing computational runtime and model complexity.

Data Product?

This week, you'll work on developing the first component of your final project, your data product.

Slide Deck?

This week, you'll work on developing the second component of your final project, a slide deck to accompany your data product.

Final Project Submission and Evaluation?

This week, you'll submit your final project and review the work of your classmates.

About the instructor

0 (0 ratings)

40 Courses

0 students

Free

Material Includes

  • 7 bài học/7 tuần
  • Tổng 14 video
  • Khác: Tài liệu, Kiểm tra ôn tập
  • Free Certificate (Audit)/ Paid Certificate

Enrolment validity: Lifetime

Want to receive push notifications for all major on-site activities?